نمازخانه ولیعصر

سال: 1396

موقعیت: تهران، خیابان ولیعصر

مساحت زمین: 600 متر مربع

زیرینا: 3000 مترمربع

کارفرما: عباس حری