هتل آب های نقره ای

سال: 1391

موقعیت: کرج، طالقان

مساحت زمین: 1450 مترمربع

زیرینا: 6000 مترمربع

کارفرما: علی بهروز وزیری

زمینی با کم و کاستی های گوناگون و پتانسیل های ویژه در نزدیکی دریاچه سد طالقان بود که مالک در صدد ساخت یک هتل آپارتمان در آن بود.
شیب تند زمین، ترانشه 20 متری در راستا جنوبی، بَرِ کم، نورگیریِ کم، کاربری های گوناگون و فضاهای نیازمند به روشنایی و تهویه.
افزون بر این، چشم انداز بی مانند و نزدیکی به دریاچه، داشتن پهنه های چندگانه در زمین نیز از زیبایی های آن به شمار می آمد.
دست یافتن به چشم انداز خوب و تماس با طبیعت آغاز کار بود، تلاش کردیم همه جا از دید چشم نوازی بهره مند شوند و در همه طبقه ها برای فضاها تراس فراهم آید. همچنین در پشت ساختمان حیاطی مطبق ایجاد شد که هماهنگ با شیب زمین گسترش می یافت.
برای روشنایی مناسب در فضاها، کاربری های همگانی و درشت دانه را در طبقه های پایین که تنها از یک سو امکان نورگیری داشت و فضاهای خودمانی و ریزدانه تر را در طبقات بالاتر که از دو سو امکان نورگیری داشت، جانمایی کردیم. فضاهای اصلی را در جلو و فضاهای خدماتی را در پشت و در کنار ترانشه قرار دادیم.
برای بازتاب درون مایه یگانه و یکپارچه، همراه با شیب تند زمین، کاربری ها در طبقه ها جانمایی و برای ساماندهی تراس ها در راستای بهره مندی از پیرامون کوشش کردیم ساختمان را به گونه پلکانی طراحی کنیم و از بن مایه های همساز با زیست بوم، مانند آجر و چوب بهره گرفتیم.

زمینی با کم و کاستی های گوناگون و پتانسیل های ویژه در نزدیکی دریاچه سد طالقان بود که مالک در صدد ساخت یک هتل آپارتمان در آن بود.
شیب تند زمین، ترانشه 20 متری در راستا جنوبی، بَرِ کم، نورگیریِ کم، کاربری های گوناگون و فضاهای نیازمند به روشنایی و تهویه.
افزون بر این، چشم انداز بی مانند و نزدیکی به دریاچه، داشتن پهنه های چندگانه در زمین نیز از زیبایی های آن به شمار می آمد.
دست یافتن به چشم انداز خوب و تماس با طبیعت آغاز کار بود، تلاش کردیم همه جا از دید چشم نوازی بهره مند شوند و در همه طبقه ها برای فضاها تراس فراهم آید. همچنین در پشت ساختمان حیاطی مطبق ایجاد شد که هماهنگ با شیب زمین گسترش می یافت.
برای روشنایی مناسب در فضاها، کاربری های همگانی و درشت دانه را در طبقه های پایین که تنها از یک سو امکان نورگیری داشت و فضاهای خودمانی و ریزدانه تر را در طبقات بالاتر که از دو سو امکان نورگیری داشت، جانمایی کردیم. فضاهای اصلی را در جلو و فضاهای خدماتی را در پشت و در کنار ترانشه قرار دادیم.
برای بازتاب درون مایه یگانه و یکپارچه، همراه با شیب تند زمین، کاربری ها در طبقه ها جانمایی و برای ساماندهی تراس ها در راستای بهره مندی از پیرامون کوشش کردیم ساختمان را به گونه پلکانی طراحی کنیم و از بن مایه های همساز با زیست بوم، مانند آجر و چوب بهره گرفتیم.