مرکز خرید سعدی

سال: 1396

موقعیت: کرمانشاه

مساحت زمین: 1750 مترمربع

زیرینا: 5500 مترمربع

کارفرما: سعید شادابی

ساختمان موجود با قدمتی حدود 40 سال، مرکز خرید شهر و روستا نام داشت که مدت زیادی متروکه شده بود. بعد از تملک آن توسط بخش خصوصی، کارفرما قصد ایجاد یک مرکز خرید یکپارچه را در آنجا گرفت.
مهمترین چالش انطباق معیارهای معمارانه یک مرکز خرید با امکانات و محدودیت های کالبدی و محیطی خاص این بنا بود. سازه ی اسکلت فلزی با ستون گذاری منظم و متقارن، سه جداره آزاد، دیوار کشیده آجری سمت همسایه، حیاط شمالی، کوچه فرعی همجوار در طول بنا و . . . از امکانات شاخص بنا بود.
محدودیت های شاخص نیز شامل سیستم سازه ای بر اساس تکنولوژی و استانداردهای دهه های پیش، کشیدگی بنا، بر کم، پیش آمدگی های پیرامونی، ارتفاع کم طبقات، تعداد محدود طبقات، همسانی ابعاد بنا با دیگر همسایه ها و . . . بود.
پس از نتایج حاصل از مطالعات اولیه و اتود بر روی آلترناتیوهای ممکن، ایده پایه طرح به طور خاص به انتخاب مصالح و گونه های آن معطوف شد، چه اینکه این امر برآیند اتود حجم [تجاری] و دریافت امکانات و محدودیت های پروژه از یک سو و پیش فرض هایی مبتنی بر ملاحضات سازه از سوی دیگر و همچنین سهولت اجرا (پیش ساختگی و اجرای خشک) که در راستای کاهش عملیات بنایی (ماسونی)، مدت زمان اجرای پروژه را نیز کاهش می داد، بود.
جهت گشادگی و خوانایی فضا، کالبد بنا کاهش یافت و به واسطه شیشه در جداره های بیرونی و گشایش(وید) در فضاهای داخلی، شفافیت افزایش یافت.
دیوار کشیده آجری سمت همسایه، ترمیم و عمدا در تقابل با بازسازی جدید قرار گرفت، این همنشینی در تحریک بصری کاربر نقشی اساسی ایفا کرده و از طرفی پیشینه ساختمان را نمایان می ساخت.
با اضافه شدن یک طبقه جهت پاسخگویی به عملکردهای مورد نیاز، تناسبات نمای بنا متناسب با مرکز خرید گشت.

ساختمان موجود با قدمتی حدود 40 سال، مرکز خرید شهر و روستا نام داشت که مدت زیادی متروکه شده بود. بعد از تملک آن توسط بخش خصوصی، کارفرما قصد ایجاد یک مرکز خرید یکپارچه را در آنجا گرفت.
مهمترین چالش انطباق معیارهای معمارانه یک مرکز خرید با امکانات و محدودیت های کالبدی و محیطی خاص این بنا بود. سازه ی اسکلت فلزی با ستون گذاری منظم و متقارن، سه جداره آزاد، دیوار کشیده آجری سمت همسایه، حیاط شمالی، کوچه فرعی همجوار در طول بنا و . . . از امکانات شاخص بنا بود.
محدودیت های شاخص نیز شامل سیستم سازه ای بر اساس تکنولوژی و استانداردهای دهه های پیش، کشیدگی بنا، بر کم، پیش آمدگی های پیرامونی، ارتفاع کم طبقات، تعداد محدود طبقات، همسانی ابعاد بنا با دیگر همسایه ها و . . . بود.
پس از نتایج حاصل از مطالعات اولیه و اتود بر روی آلترناتیوهای ممکن، ایده پایه طرح به طور خاص به انتخاب مصالح و گونه های آن معطوف شد، چه اینکه این امر برآیند اتود حجم [تجاری] و دریافت امکانات و محدودیت های پروژه از یک سو و پیش فرض هایی مبتنی بر ملاحضات سازه از سوی دیگر و همچنین سهولت اجرا (پیش ساختگی و اجرای خشک) که در راستای کاهش عملیات بنایی (ماسونی)، مدت زمان اجرای پروژه را نیز کاهش می داد، بود.
جهت گشادگی و خوانایی فضا، کالبد بنا کاهش یافت و به واسطه شیشه در جداره های بیرونی و گشایش(وید) در فضاهای داخلی، شفافیت افزایش یافت.
دیوار کشیده آجری سمت همسایه، ترمیم و عمدا در تقابل با بازسازی جدید قرار گرفت، این همنشینی در تحریک بصری کاربر نقشی اساسی ایفا کرده و از طرفی پیشینه ساختمان را نمایان می ساخت.
با اضافه شدن یک طبقه جهت پاسخگویی به عملکردهای مورد نیاز، تناسبات نمای بنا متناسب با مرکز خرید گشت.