مجموعه مسکونی نوسِن

سال: 1393

موقعیت: برلین، نوسِن

مساحت زمین: 4000 مترمربع

زیرینا: 3000 مترمربع

کارفرما: علی اکبر اخوان

این پروژه حاصل همکاری مشترک با آتلیه برزه است.

کارفرمای ایرانی پروژه می خواست در آلمان یک مجموعه مسکونی خودگردان با محوریت سالمندان بسازد. زمین در منطقه نوسِن در حومه شهر برلین واقع بود؛ با بافت یکنواخت برساخته از ساختمان های قدیمی با سقف های عمدتا شیب دار متقاطع و نماهای سنگین. یکی از همین ساختمان ها در بالاترین نقطه زمین شیب دار پروژه، کاملا مسلط بر طرح بود.
با توجه به کاربری مسکونی مجموعه، حضور سالمندان، بافت منطقه و ... ترجیح بر فاصله گرفتن از طراحی مجموعه به شکل یک ساختمان و نزدیک شدن به یک محله بود. که در نهایت به کیفیتی بینابینی منجر شد.
برای این منظور به راهکارهای زیر اندیشیدیم:
- توجه به شیب زمین در طراحی
- ساختار پراکنده
- رعایت سلسله مراتب عمومی... نیمه عمومی... نیمه خصوصی... خصوصی
- مالکیت بر فضاهای باز نیمه خصوصی
- تاخیر در ورود به فضای بسته خصوصی
- واحدهای همسایگی
- پنجره های رو به رو
- دیوارهای مشترک
- فضاهای جمعی باز و نیمه باز و بسته
- کوچه و میدان
...
تا در یک کلام سلسله مراتب خاطره انگیز "محله... کوچه... میدان... خانه" را احیا و جایگزین "ساختمان، آسانسور، لابی، واحد" کنیم.
از بافت منطقه در شکل دادن به سقف مجموعه و وحدت بخشیدن به اجزای پراکنده الهام گرفتیم.

این پروژه حاصل همکاری مشترک با آتلیه برزه است.
کارفرمای ایرانی پروژه می خواست در آلمان یک مجموعه مسکونی خودگردان با محوریت سالمندان بسازد. زمین در منطقه نوسِن در حومه شهر برلین واقع بود؛ با بافت یکنواخت برساخته از ساختمان های قدیمی با سقف های عمدتا شیب دار متقاطع و نماهای سنگین. یکی از همین ساختمان ها در بالاترین نقطه زمین شیب دار پروژه، کاملا مسلط بر طرح بود.
با توجه به کاربری مسکونی مجموعه، حضور سالمندان، بافت منطقه و ... ترجیح بر فاصله گرفتن از طراحی مجموعه به شکل یک ساختمان و نزدیک شدن به یک محله بود. که در نهایت به کیفیتی بینابینی منجر شد.
برای این منظور به راهکارهای زیر اندیشیدیم:
- توجه به شیب زمین در طراحی
- ساختار پراکنده
- رعایت سلسله مراتب عمومی... نیمه عمومی... نیمه خصوصی... خصوصی
- مالکیت بر فضاهای باز نیمه خصوصی
- تاخیر در ورود به فضای بسته خصوصی
- واحدهای همسایگی
- پنجره های رو به رو
- دیوارهای مشترک
- فضاهای جمعی باز و نیمه باز و بسته
- کوچه و میدان
...
تا در یک کلام سلسله مراتب خاطره انگیز "محله... کوچه... میدان... خانه" را احیا و جایگزین "ساختمان، آسانسور، لابی، واحد" کنیم.
از بافت منطقه در شکل دادن به سقف مجموعه و وحدت بخشیدن به اجزای پراکنده الهام گرفتیم.