هتل کیمیا

سال: 1396

موقعیت: کرج، طالقان

مساحت زمین: 950 مترمربع

زیرینا: 4000 مترمربع

کارفرما: حسین غرقی و امین غرقی

این هتل در حال ساخت بود که با چند برگه نقشه و بدون توجه به اصول معماری، ضوابط و مقررات تا مرحله دیوارچینی پیش رفته بود.
با مراجعه کارفرما به دفتر "چکاد" و گفتگو درباره پروژه، برآن شدیم تا طراحی مجدد برای هتل انجام گیرد. پس از بازدید میدانی پروژه چاره ای جز تخریب دیوارهای سفالی یافت نشد.
ساختمان محدودیت های بسیار داشت، شبکه نامناسب ستون گذاری، بلندای کم طبقه همکف، جانمایی نادرست دو آسانسور با فاصله نابجا از هم، نبود پله فرار، پیش آمدگی های پراکنده و بی راه در نماها، نبود بالابر خدمات، فضاهای خدماتی و . . .
راهکار ما انسجام بخشیدن به ساختمان بود و با این نگاه بررسی کاربری ها، جانمایی و همنشینی آن ها با توجه به محدودیت های موجود و پیش بینی الزامات ساختمان های اقامتی و گردشگری انجام گرفت.
در کالبد بنا کوشیدیم تا شمای ساختمان یکپارچه و هماهنگ شود. با توجه به جایگاه ویژه پروژه نسبت به دریاچه سد طالقان و چشم انداز بی مانند آن، بر آن شدیم دید به دریاچه را برای بیشترِ فضاها پدید آوریم. برای اتاق ها تراس ، و بین تراس ها به جهت کنترل محرمیت دیوار جای گرفت و اینچنین ساختار کلی ساختمان شکل گرفت.
ورودی که در میان ساختمان است، با پیش آمدگی و بلندتر کردن سقف پیش ورودی چشم گیرتر شد. حیاط گسترده و ژرفای دید آن بیشتر شد و با این روش یک لابی زنده و کارآمد پدید آمد.

این هتل در حال ساخت بود که با چند برگه نقشه و بدون توجه به اصول معماری، ضوابط و مقررات تا مرحله دیوارچینی پیش رفته بود.
با مراجعه کارفرما به دفتر "چکاد" و گفتگو درباره پروژه، برآن شدیم تا طراحی مجدد برای هتل انجام گیرد. پس از بازدید میدانی پروژه چاره ای جز تخریب دیوارهای سفالی یافت نشد.
ساختمان محدودیت های بسیار داشت، شبکه نامناسب ستون گذاری، بلندای کم طبقه همکف، جانمایی نادرست دو آسانسور با فاصله نابجا از هم، نبود پله فرار، پیش آمدگی های پراکنده و بی راه در نماها، نبود بالابر خدمات، فضاهای خدماتی و . . .
راهکار ما انسجام بخشیدن به ساختمان بود و با این نگاه بررسی کاربری ها، جانمایی و همنشینی آن ها با توجه به محدودیت های موجود و پیش بینی الزامات ساختمان های اقامتی و گردشگری انجام گرفت.
در کالبد بنا کوشیدیم تا شمای ساختمان یکپارچه و هماهنگ شود. با توجه به جایگاه ویژه پروژه نسبت به دریاچه سد طالقان و چشم انداز بی مانند آن، بر آن شدیم دید به دریاچه را برای بیشترِ فضاها پدید آوریم. برای اتاق ها تراس ، و بین تراس ها به جهت کنترل محرمیت دیوار جای گرفت و اینچنین ساختار کلی ساختمان شکل گرفت.
ورودی که در میان ساختمان است، با پیش آمدگی و بلندتر کردن سقف پیش ورودی چشم گیرتر شد. حیاط گسترده و ژرفای دید آن بیشتر شد و با این روش یک لابی زنده و کارآمد پدید آمد.