ویلای کلاک

سال: 1395

موقعیت: کرج، کلاک

مساحت زمین: 600 مترمربع

زیرینا: 450 مترمربع

کارفرما: محمد جعفری

هنگامی که طراحی این ویلا در منطقه کلاک واقع در کرج، به ما محول شد، دریافتیم که چشم انداز سرسبز و نسبتا بکر باغات آنجا احتمالا ارزشمندترین پتانسیلی است که با آن روبرو ایم؛ تا جایی که حفظ و بهره بردن از این چشم انداز به مهم ترین انگیزه ی مان در طراحی بدل شد،تمام تلاشمان بر آن شد که سطح دید را افزایش دهیم و از آنجا که ضلع جنوبی بیشترین دید و چشم انداز را داشت، تصمیم گرفتیم که کاملا شفاف و سراسر شیشه گردد. به خود قول دادیم که درختی قطع نکنیم؛ از این رو بود که ساختمان را درست در جای بنای قدیمی –که تخریب شده بود- قرار دادیم.
با استفاده از هندسه ای با زوایای 45 درجه توانستیم سطوح شیشه خور را افزایش دهیم و با کم کردن یک ربع مربع از حجم ویلا یک گشایش ایجاد کردیم. این گشایش قلب ویلا شد و فضاهای اصلی را پیرامون آن جانمایی کردیم. سعی کردیم کیفیتی خاص در اطراف گشایش ایجاد کنیم و ارتباط بصری بین طبقات را افزایش دهیم، بنابراین از عناصری همچون ایوان، تراس، وُید، شومینه، درخت و باغچه گیاهان بهره گرفتیم.
از آنجایی که دید مطلوب و نور مناسب را از وجوه شفاف جانب جنوبی ویلا تامین کردیم، وجوه دیگر ویلا را به نسبت صلب و با نفوذپذیری کم در نظر گرفتیم تا دید و سروصدای همجواری های اطرف را کنترل کنیم.
سعی کردیم به واسطه هندسه با زوایای 45 درجه کیفیت فضایی متفاوتی در تمام فضاها ایجاد کنیم و سازه ویلا را متاثر از همین هندسه، به صورت متقارن از ترکیب چهار دیوار برشی در چهار گوشه و ستون بندی منظم با سیستم مفصلی در نظر گرفتیم. سبک کردن سازه ویلا برای ما مهم بود تصمیم گرفتیم که در تمام سطوح داخلی و خارجی از چوب و شیشه استفاده کنیم. متاثر از همان هندسه در وجوه بنا گشایش هایی با ارتفاع های متفاوت جهت قرارگیری فضای سبز ایجاد کردیم که به تلطیف فضاهای پیرامونی شان کمک کند.
در نهایت فضاهای ورزشی، خدماتی، نشیمن، ایوان و پارکینگ را در همکف قرار دادیم و طبقه اول را به نشیمن و پذیرایی، آشپزخانه، اتاق والدین و تراس اختصاص دادیم و سه اتاق خواب، یک نشیمن خصوصی و دو تراس را در طبقه دوم جانمایی کردیم.

هنگامی که طراحی این ویلا در منطقه کلاک واقع در کرج، به ما محول شد، دریافتیم که چشم انداز سرسبز و نسبتا بکر باغات آنجا احتمالا ارزشمندترین پتانسیلی است که با آن روبرو ایم؛ تا جایی که حفظ و بهره بردن از این چشم انداز به مهم ترین انگیزه ی مان در طراحی بدل شد،تمام تلاشمان بر آن شد که سطح دید را افزایش دهیم و از آنجا که ضلع جنوبی بیشترین دید و چشم انداز را داشت، تصمیم گرفتیم که کاملا شفاف و سراسر شیشه گردد. به خود قول دادیم که درختی قطع نکنیم؛ از این رو بود که ساختمان را درست در جای بنای قدیمی –که تخریب شده بود- قرار دادیم.
با استفاده از هندسه ای با زوایای 45 درجه توانستیم سطوح شیشه خور را افزایش دهیم و با کم کردن یک ربع مربع از حجم ویلا یک گشایش ایجاد کردیم. این گشایش قلب ویلا شد و فضاهای اصلی را پیرامون آن جانمایی کردیم. سعی کردیم کیفیتی خاص در اطراف گشایش ایجاد کنیم و ارتباط بصری بین طبقات را افزایش دهیم، بنابراین از عناصری همچون ایوان، تراس، وُید، شومینه، درخت و باغچه گیاهان بهره گرفتیم.
از آنجایی که دید مطلوب و نور مناسب را از وجوه شفاف جانب جنوبی ویلا تامین کردیم، وجوه دیگر ویلا را به نسبت صلب و با نفوذپذیری کم در نظر گرفتیم تا دید و سروصدای همجواری های اطرف را کنترل کنیم.
سعی کردیم به واسطه هندسه با زوایای 45 درجه کیفیت فضایی متفاوتی در تمام فضاها ایجاد کنیم و سازه ویلا را متاثر از همین هندسه، به صورت متقارن از ترکیب چهار دیوار برشی در چهار گوشه و ستون بندی منظم با سیستم مفصلی در نظر گرفتیم. سبک کردن سازه ویلا برای ما مهم بود تصمیم گرفتیم که در تمام سطوح داخلی و خارجی از چوب و شیشه استفاده کنیم. متاثر از همان هندسه در وجوه بنا گشایش هایی با ارتفاع های متفاوت جهت قرارگیری فضای سبز ایجاد کردیم که به تلطیف فضاهای پیرامونی شان کمک کند.
در نهایت فضاهای ورزشی، خدماتی، نشیمن، ایوان و پارکینگ را در همکف قرار دادیم و طبقه اول را به نشیمن و پذیرایی، آشپزخانه، اتاق والدین و تراس اختصاص دادیم و سه اتاق خواب، یک نشیمن خصوصی و دو تراس را در طبقه دوم جانمایی کردیم.