ویلای کهرم

سال: 1392

موقعیت: ارومیه

مساحت زمین: 3000 مترمربع

زیرینا: 140 مترمربع

کارفرما: مجید قلندرزاده

همواره برآن بودیم پیکر بندی ساختمان را به گونه ای معماری کنیم تا بیشترین بهره را از آن ببریم. بدین سان که از چگونگی آمد و شد گرفته تا نهان کردن بخش هایی از پیرامون، به دست همین چیدمان انجام پذیرد. شاید بتوان این رویکرد را گونه ای از خودبسندگی نامید چنانکه با ارج نهادن به بستر معماری و پاسداشت زیست بوم، به گزینشی بجا از بنمایه های ساختمانی (مصالح) دست یابیم و یا با بهره بردن از بسترهای فراهم شده در آنجا، راه های ساده ای برای پویایی و سرزنده کردن فضا بیابیم.
خانه-باغ "کهرم" با همین رویه در باغات "قامت" نزدیک شهر ارومیه طراحی شد.
چند نکته درباره این کار:
به کارگیری مصالح بوم آورد به نام سنگ آهکی عسکرآباد
ساخت قالب چوبی برای بتن ریزی که بیش از این پوشش نمایان آسمانه (سقف) نیز بود.
بهرگیری از بازشوهایی که با اینکه در گشودگی تا ژرفای باغ را قاب میکند، دید به همسایه ندارد.
استخری که در گوشه بیرون خانه جا گرفته، خود آبنمایی است چشم نواز برای نشیمن.
خوابگاه در طبقه یکم است و دربردارنده دو اتاق، یک نشیمن شبانه، تراسی با دید به باغ که به یاری یک باز شو با همکف پیوند خورده است.
آتشدان بهانه ای شد برای گرد آوردن میهمان ها در زمستان و از این رو در میان خانه جانمایی شد و از هر سو دیده می شود. این چیزها در خانه-باغ های آخر هفته گیرا هستند ...

همواره برآن بودیم پیکر بندی ساختمان را به گونه ای معماری کنیم تا بیشترین بهره را از آن ببریم. بدین سان که از چگونگی آمد و شد گرفته تا نهان کردن بخش هایی از پیرامون، به دست همین چیدمان انجام پذیرد. شاید بتوان این رویکرد را گونه ای از خودبسندگی نامید چنانکه با ارج نهادن به بستر معماری و پاسداشت زیست بوم، به گزینشی بجا از بنمایه های ساختمانی (مصالح) دست یابیم و یا با بهره بردن از بسترهای فراهم شده در آنجا، راه های ساده ای برای پویایی و سرزنده کردن فضا بیابیم.
خانه-باغ "کهرم" با همین رویه در باغات "قامت" نزدیک شهر ارومیه طراحی شد.
چند نکته درباره این کار:
به کارگیری مصالح بوم آورد به نام سنگ آهکی عسکرآباد
ساخت قالب چوبی برای بتن ریزی که بیش از این پوشش نمایان آسمانه (سقف) نیز بود.
بهرگیری از بازشوهایی که با اینکه در گشودگی تا ژرفای باغ را قاب میکند، دید به همسایه ندارد.
استخری که در گوشه بیرون خانه جا گرفته، خود آبنمایی است چشم نواز برای نشیمن.
خوابگاه در طبقه یکم است و دربردارنده دو اتاق، یک نشیمن شبانه، تراسی با دید به باغ که به یاری یک باز شو با همکف پیوند خورده است.
آتشدان بهانه ای شد برای گرد آوردن میهمان ها در زمستان و از این رو در میان خانه جانمایی شد و از هر سو دیده می شود. این چیزها در خانه-باغ های آخر هفته گیرا هستند ...