شهرک گردشگری فراز

سال: 1395

موقعیت: ارومیه

مساحت زمین: 125 هکتار

زیرینا: 80000 مترمربع

کارفرما: اسماعیل میرسلطانی