ویلای بیستون

سال: 1392

موقعیت: کرمانشاه، بیستون

مساحت زمین: 2200 مترمربع

زیرینا: 450 مترمربع

کارفرما: محمد زمانی

مالک کارخانه کاشی بیستون قصد داشت در قسمتی از محوطه کارخانه که یک باغ کوچک بود ویلایی برای اقامت موقت داشته باشد.
هنگام بازدید به ویژگی هایی از سایت پی بردیم:
ساختمان آجری مهمانسرای قدیمی، دو ردیف درخت گردو و چنار، چشم انداز کوه های پیرامونی، ساختمان چند طبقه مهمانسرای کارگران کارخانه، همجواری با جاده اصلی، پادگان و ورودی کارخانه.
گام نخست: بازسازی ساختمان مهمانسرای قدیمی، تغییر کاربری آن به فضاهای ورزشی-تفریحی و یک اتاق مدیریت افزون بر بهره مندی از این بنا در راستای کنترل محرمیتِ مجموعه.
مکان یابی ویلا: با کنار گرفتن از جاده اصلیِ جلوی کارخانه از یک سو و ورودی اصلی و مهمانسرای قدیمی از سوی دیگر توانستیم یک فضای خصوصی در داخل باغ ایجاد کنیم. نگهداشتِ درختان موجود به ویژه ردیف درختان گردو و چنار، یکی از چالش های اصلی در طراحی بود.
طراحی: بستر میان انبوه درختان گردو و چنار، فضای مناسبی برای جانمایی طبقه همکف بود و این بخش در راستای شرقی-غربی گسترش یافت. طبقه دوم با چرخش نود درجه همزمان با بستن دید از ساختمان مهمانسرای کارگران، خود رو به باغ بوده و از چشم انداز بهره می برد.
گشایشی که در مفصل دو طبقه برای برقراری ارتباط عمودی دیده شده با نمای شفافِ شیشه ای خود، یکی از درختان گردو را قاب کرده است.
در طبقه همکف در میان درختان، نشیمن، آشپزخانه، اتاق مهمان،ایوان، استخر و در طبقه اول، سه اتاق خواب به همراه نشیمن خصوصی و تراسی بزرگ قرار دارد.

مالک کارخانه کاشی بیستون قصد داشت در قسمتی از محوطه کارخانه که یک باغ کوچک بود ویلایی برای اقامت موقت داشته باشد.
هنگام بازدید به ویژگی هایی از سایت پی بردیم :
ساختمان آجری مهمانسرای قدیمی، دو ردیف درخت گردو و چنار، چشم انداز کوه های پیرامونی، ساختمان چند طبقه مهمانسرای کارگران کارخانه، همجواری با جاده اصلی، پادگان و ورودی کارخانه.
گام نخست: بازسازی ساختمان مهمانسرای قدیمی، تغییر کاربری آن به فضاهای ورزشی-تفریحی و یک اتاق مدیریت افزون بر بهره مندی از این بنا در راستای کنترل محرمیتِ مجموعه.
مکان یابی ویلا: با کنار گرفتن از جاده اصلیِ جلوی کارخانه از یک سو و ورودی اصلی و مهمانسرای قدیمی از سوی دیگر توانستیم یک فضای خصوصی در داخل باغ ایجاد کنیم. نگهداشتِ درختان موجود به ویژه ردیف درختان گردو و چنار، یکی از چالش های اصلی در طراحی بود.
طراحی: بستر میان انبوه درختان گردو و چنار، فضای مناسبی برای جانمایی طبقه همکف بود و این بخش در راستای شرقی-غربی گسترش یافت. طبقه دوم با چرخش نود درجه همزمان با بستن دید از ساختمان مهمانسرای کارگران، خود رو به باغ بوده و از چشم انداز بهره می برد.
گشایشی که در مفصل دو طبقه برای برقراری ارتباط عمودی دیده شده با نمای شفافِ شیشه ای خود، یکی از درختان گردو را قاب کرده است.
در طبقه همکف در میان درختان، نشیمن، آشپزخانه، اتاق مهمان،ایوان، استخر و در طبقه اول، سه اتاق خواب به همراه نشیمن خصوصی و تراسی بزرگ قرار دارد.