ویلای بابلسر

سال: 1396

موقعیت: مازندران، بابلسر

مساحت زمین: 270 متر مربع

زیرینا: 350 مترمربع

کارفرما: مرسده شاه میر